Zeilweg 2b
8243 PK Lelystad

Vr:  09.00 – 17.00

Algemene Voorwaarden

 

Hieronder staan de algemene voorwaarden van KoopjeVis. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle verkoop die via de webshop plaatsvinden.

Artikel 1 Algemeen

1.1 Op alle diensten die door KoopjeVis aan worden gegaan zoals aanbiedingen, bestellingen en koopovereenkomsten zijn deze algemene voorwaarden van kracht.
1.2 De Algemene Voorwaarden zijn voor alle bezoekers van de KoopjeVis zichtbaar en te vinden op de website (onderaan)
1.3 De Algemene Voorwaarden dienen vooraf gelezen te zijn door de koper als er een bestelling plaatsvindt.
1.4 De verkoop van een artikel komt tot stand na acceptatie van de bestelling.
1.5 Op alle overeenkomsten en geschillen tussen partijen is het Nederlands recht van toepassing.
1.6 De KoopjeVis behoudt het recht om de algemene voorwaarden te wijzigenindien nodig.

Artikel 2 Prijzen

2.1 Alle prijzen staan vermeld in euro’s en zijn inclusief 9% BTW
2.2 KoopjeVis is niet gebonden aan haar aanbod indien sprake is van druk-, zet- of programmeerfouten in haar e-mailberichten, facebookberichten of op de website.

Artikel 3 Betaling & Afhalen

3.1 Na een bestelling ontvangt u een e-mail ter bevestiging. In deze e-mail staan de totale kosten vermeld.
3.2 U kunt de bestelling afhalen tijdens onze openingstijden, tijdens het bestelproces kunt u bij het vakje notities aangeven wanneer u de bestelling wenst op te halen.
3.3 KoopjeVis behoudt zich het recht om de order te annuleren als de koper de bestelling niet op het tijdstip komt afhalen.

Artikel 4 Ontbinden/ annuleren

4.1 Bestellingen kunnen uitsluitend via e-mail of per telefoon worden geannuleerd.
4.2 KoopjeVis kan zonder opgaaf van reden een order annuleren of een koper weigeren.
4.3 Als de koper de betaling reeds heeft voldaan, en recht heeft op terugbetaling, dan maakt KoopjeVis binnen 30 werkdagen het volledige bedrag terug over.

Artikel 6 Garantie/ klachten

6.1 KoopjeVis staat in voor de deugdelijkheid alsmede de kwaliteit van de door haar geleverde diensten en producten. Indien er iets mis is met de aankoop kan hier contact over worden opgenomen via de email: info@koopjevis.nl of via het telefoonnummer 06-41119277 LET OP! U dient uiterlijk binnen achtenveertig uur na levering contact met ons op te nemen.
6.2 Als u een klacht heeft over het geleverde product dient u uiterlijk binnen achtenveertig uur na levering contant met ons op te nemen.
6.3 Klachten worden doorgaans binnen 1 werkdagen behandeld. Indien dit om enige reden niet mogelijk is wordt de koper op de hoogte gesteld van de vertragingsduur.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

7.1 KoopjeVis is niet aansprakelijk voor enige schade direct of indirect, die na de levering, door welke oorzaak dan ook, ontstaan is aan de koper, aan zaken van de koper, aan koper of zijn gezinsleden, aan derden of aan zaken van derden. Indien vast komt te staan dat KoopjeVis toch aansprakelijk zou zijn voor enige schade, dan is de aansprakelijkheid gemaximeerd tot het orderbedrag.
7.2 KoopjeVis is niet aansprakelijk, indien haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen door overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van KoopjeVis alsmede van ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
7.3 KoopjeVis heeft in geval van overmacht het recht haar verplichtingen op te schorten.

Artikel 8 Privacy

8.1 Alle persoonsgegevens worden uitsluitend en alleen door KoopjeVis gebruikt en zullen nooit aan derden ter beschikking worden gesteld, mits noodzakelijk voor betalingstransacties en bezorging van de bestelling.

Onze nieuwe openingstijden: Vrijdag: 09.00 - 17.00
LET OP!